Jess Dydasco with Ray Gibson

154

Jess Dydasco sings Happy Birthday to Rex Sorensen, President of  the Sorensen Media Group. {mp3}120211_064339{/mp3}